Sunday, December 16, 2018

Pekkle Cafe x APF 愛培自閉症基金慈善義賣

愛培自閉症基金 APF 個 Pekkle 慈善聖誕花圈其實係好靚,不過可能因為係慈善關係,售價 $495 實在太貴喇,再加上最近真係買 Pekkle 新產品都買到窮,所以我冇買到個聖誕花圈。不過咁,Pekkle 咁叻仔做到 APF 嘅『慈善大使』,點都要去捧下場嘅,所以當 APF 第一日喺 Pekkle Cafe 擺義賣 counter 就已經去支持下...

原本話正午 12:00 開始嘅慈善義賣,等咗好耐都仲未開檔,睇住啲工作人員/義工送貨到 Cafe,搞下搞下,連之前話會擺放嘅藍色聖誕樹,都因為忙亂之下未有將聖誕樹嘅底座送到 Pekkle Cafe 而 set 唔到,少不免有啲失望...等到差不多十二點半,工作人員/義工們稍為掌握得到個節奏,慢慢開始做 set up 嘅工作,不過因為我當日係早到咗,所以當時都已經差不多企咗一小時,好攰之下,忍唔住問義工們可唔可以先買聖誕卡/心意卡,因為我只係希望買套聖誕卡/心意卡,當係支持 Pekkle、做下善事,好彩義工們都肯喺未 set 好 counter 嘅情況之下,先賣比我。Pekkle x APF 聖誕卡。Pekkle x APF 萬用卡。

買滿/捐款滿 $100,APF 會送出一張 Pekkle 小小心意卡。

No comments:

Post a Comment