Monday, January 21, 2008

Pekkle 新年系列

由於一眾 Pekkle blog 友對今年 Sanrio 出 Pekkle 利是封顯得相當興奮,搞到我都忍唔住番屋企搵番過去咁多年既 Pekkle 賀年用品系列,upload 上黎同一眾 Pekkle fans 分享一下...


 


過去所出既 Pekkle 賀年用品,原來全部都係 Ellon〔Manis〕既出品黎嫁!之前以為佢地只係出左兩年或三年既賀年用品,原來分別係 2002 年、2003 年、2004 年同 2005 年,一連四個年頭,都有出過 Pekkle 既賀年系列嫁.... 咁點解,點解依家唔再出既....


 


等我係呢度同大家一齊〝回顧〞下過去先.....


 


2002 年既壽星公造型系列Pekkle 炮仗呀!係唔係好靚呢?佢仔細到每一支炮仗都印左壽星公 Pekkle 既公仔嫁!2003 年既財神造型系列2004 年既蠶蟲師爺造型系列唔知大家睇得清唔清楚,呢個 Pekkle 造型係戴左頂〝扑〞帽同拎住把紙扇,話佢似果 d 蠶蟲師爺又得,似幫手舞獅果 d 大頭佛都 ok 嫁喎.....2005 年武官造型系列


呢件衫個膊頭位向外翻起,好似好威風凜凜咁,加上 d 布料又金又紅,相當〝華麗〞,所以我姑且當佢係一位武官既造型喇.....呢個都係一個利是封黎嫁喎.... 不過裝錢果位就袖珍左 d,用黎封利是比我既話,梗係要用上面果款實際 d 啦!封重手 d 都有冇問題嘛..... 


過去,Ellon 就係出過咁多款既 Pekkle 賀年系列,唔知各 Pekkle fans 又有冇儲齊呢?大家又覺得邊一年既造型係最靚既呢?


 


除左上述既正牌 Pekkle 賀年用品,記得大概三、四年前,我去旺角行花市時,無意中比我發現呢樣老翻貨品,好似一個放大左〔淨係計塊木板,都有四至五吋長嫁!〕既東洋祈福平安符咁,Pekkle 個樣又同正貨無異,記得當年都只係賣 $20 一個咋,咁平又咁靚,點可以唔買番屋企裝飾一下呢?
2 comments:

  1. 嘩,串炮仗好靚呀~~
    [版主回覆01/22/2008 15:08:00]乜你冇買咩?係第一年 Pekkle 出既賀年系列喎... 又點可以錯過呢?

    ReplyDelete
  2. 已經upload左啦, 得閒去我個blog到睇下我整左d咩~~
    [版主回覆01/23/2008 13:42:00]okok... 即去!

    ReplyDelete