Wednesday, January 13, 2016

Haagen-Dazs Dark Chocolate and Almonds ice-cream

有睇開我 blog 嘅人,應該都知我係一個超級鍾意食黑朱古力同埋雪糕嘅人,而且以我自己嘅口味去揀,唯一可以加喺朱古力或者雪糕入面嘅材料,就只有果仁。所以我無論係食黑朱古力,抑或係食雪糕,一係就淨食,一係就只可以加果仁,其他食材免問... 而今次 Haagen-Dazs 呢款新口味,正正集合哂我至愛嘅食材於一身,咁又點可以唔試呀?: )

其實較早之前,已經喺 Haagen-Dazs 嘅專門店嚐過,當時覺得『驚為天人』,所以當我之後喺超市見到,就即刻急不及待入貨...

相比之下,專門店嘅雪糕質素較為出色,除咗朱古力味較為濃香之外,入面嘅杏仁碎嘅分別就最大。專門店所售賣嘅黑朱古力杏仁雪糕內嘅杏仁片,片片都係好脆、好香口,食完係有好香嘅杏仁味,而家庭裝明顯就係『技遜一籌』囉...
 
 
濃香嘅黑朱古力雪糕之中,除咗加入杏仁片之外,仲有朱古力碎,雙重朱古力口感,對於我呢個黑朱古力癡嚟講,無異就係加多一重吸引力,以六、七十蚊嘅價錢就可以食到呢個質素嘅雪糕,都算係物超所值... ^^

No comments:

Post a Comment