Monday, May 30, 2011

Godiva Ice-cream Parlor Double Dark Truffles

印象中,Godiva 係第二年推出呢款以 "雪糕口感" 為賣點既朱古力,舊年嫌太貴冇試過,今年更加貴,不過我呢個朱古力 + 雪糕怪,結果都係忍唔住買左黎試!老實講,以咁既價錢,唔見得有咩咁特別,有 d 唔抵既感覺!而且以 "Double Dark Chocolate" 既口味黎講,呢款朱古力比我想像中偏甜,寧願食番佢地正正經經既 Truffles、甚至散裝朱古力,又或者片裝既朱古力仲實際。No comments:

Post a Comment